Posts Tagged ‘Forsåker’

Sandåsas bygglov överklagat

måndag, juli 5th, 2010

Vi är ett tiotal grannar till Sandåsa Timbers sågverk i Åker  som överklagat bygglovet för sågverkets utvidgning. Hela överklagandet kan läsas här. Strengnäs tidning skriver om överklagandet. Även Sveriges Radio Sörmland tar upp problemet.

Vi motsätter oss inte att ett ett 5-årigt tillfälligt bygglov beviljas. Det var också vad fem av elva ledamöter i Plan- och byggnämnden röstade för när ärendet behandlades den 5 maj. Då hade kommunen inte låsts upp i  arbetet med den fördjupade översiktsplanen som har påbörjats. Såväl kommunen som företaget hade fått möjlighet att utreda långsiktig markanvändning respektive markbehov.

Det är aldrig bra när en kommun ställs inför ett fullbordat faktum när markägare bygger först och frågar sedan. En villaägare som bygger ut en balkong kan tvingas riva den.  När ett av kommunens största företag bygger så är det svårare att säga nej.

Borde inte ett företag med drygt 240 miljoner i omsättning veta bättre?

/Per Wedlin

Kommundelsrådet diskuterar Sandåsa Timbers expansion i Forsåker

lördag, april 10th, 2010

Tisdag den 13 april kl 19.00 har kommundelsrådet i Åkers styckebruk möte i Folkets hus.  Mötet är öppet för alla intresserade.

Ungefär kl 19.45 kommer Sandåsa Timbers  sågverk i Forsa att diskuteras. Några av de boende i Forsa och företagets representanter kommer att ge sin syn.

Sandåsa har utan bygglov expanderat sitt industriområde in på grannfastigheten Forsåker (Åkers styckebruk 2:1) och där anlagt ett upplag för timmer och biobränsle. Forsåker, som är en jordbruksfastighet, köptes 2008 privat av företagets VD respektive miljöchef. De söker nu i efterhand bygglov för anläggningen som omfattar ca 2 ha. Se ansökan här (pdf,1,7 MB)

Några av de boende i det angränsande Forsa villaområde har motsatt sig expansionen. Läs yttrandet till Plan- och byggnämnden i Strängnäs kommun här (pdf, 2,7 MB).

Sandåsa skrev i sin ansökan om miljötillstånd 2001-01-15: ”Någon utökning av markområde utanför nuvarande sågverksområde kommer ej att ske.” Med det ursprungliga sågverksområdet avses fastigheten Åkers styckebruk 1:32. Miljötillståndet utfärdat av länsstyrelsen i Södermanlands län 2004-12-21  omfattar också bara verksamhet på denna fastighet.

Plan- och bygglagen 2 kap. 1 § föreskriver: ”Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.” Är det en från allmän synpunkt god hushållning att använda Forsåker för industri eller är det bättre hushållning att Forsåker får förbli det tätortsnära rekreationsområde det hittills varit?