Posts Tagged ‘Forsa’

Sandåsas bygglov överklagat

måndag, juli 5th, 2010

Vi är ett tiotal grannar till Sandåsa Timbers sågverk i Åker  som överklagat bygglovet för sågverkets utvidgning. Hela överklagandet kan läsas här. Strengnäs tidning skriver om överklagandet. Även Sveriges Radio Sörmland tar upp problemet.

Vi motsätter oss inte att ett ett 5-årigt tillfälligt bygglov beviljas. Det var också vad fem av elva ledamöter i Plan- och byggnämnden röstade för när ärendet behandlades den 5 maj. Då hade kommunen inte låsts upp i  arbetet med den fördjupade översiktsplanen som har påbörjats. Såväl kommunen som företaget hade fått möjlighet att utreda långsiktig markanvändning respektive markbehov.

Det är aldrig bra när en kommun ställs inför ett fullbordat faktum när markägare bygger först och frågar sedan. En villaägare som bygger ut en balkong kan tvingas riva den.  När ett av kommunens största företag bygger så är det svårare att säga nej.

Borde inte ett företag med drygt 240 miljoner i omsättning veta bättre?

/Per Wedlin

Fjärrvärmeledning från Strängnäs till Åker och Mariefred

måndag, maj 24th, 2010

Sevab har fattat ett investeringsbeslut om att förbinda fjärrvärmenäten med en ledning  Strängnäs – Åkers styckebruk –  Mariefred. Projektet är kostnadsberäknat till 92 miljoner. Den viktigaste anledningen till att förbinda näten är att bättre kunna utnyttja kraftvärmeverket i Strängnäs, säger Sevabs fjärrvärmechef Joel Lybert. Allt skall vara klart i april 2011.

I en första etapp  förbinds underleverantören Sandåsa Timbers panna i Åker med nätet i Mariefred. Det arbetet påbörjas i augusti och beräknas vara klart i oktober 2010. Intresset för fjärrvärme i Mariefred är mycket stort, bl a kommer Gripsholmsvikens konferenscenter att anslutas, säger Joel Lybert. Den mobila pannan på 2 MW vid vårdcentralen kommer ändå att finnas kvar och kanske kompletteras med en 3 MW oljeeldad del för att klara toppeffekten kalla vinterdagar. Pannan kommer dock att flyttas för att bereda plats för en planerad väg till en ny idrottsplats.

Den avslutande etappen beräknas påbörjas direkt efter den första etappen och beräknas vara klar i april 2011. Då kan kraftvärmeverket i Strängnäs leverera värme till både Åker och Mariefred. Det kan leverera 27 MW fjärrvärme enligt Sevabs uppgifter, men detta räcker inte till hela nätet på vintern när fler blir anslutna i Mariefred. Då används även pannan vid gamla P10, som kan leverera 12 MW och den mobila pannan i Mariefred.  Sevab har också avtal om att disponera upp till 3 MW av Sandåsas panna, som totalt är på 8 MW. Den nya ledningen kan ge möjlighet för Sevab att sommartid leverera värme till Sandåsas virkestorkar. Det är dock osäkert om temperaturen i nätet räcker för att värma torkarna.

Sevab har sökt strandskyddsdispens och bygglov för en 80 kvm stor pumpstation i Forsa på östra sidan om Råckstaån. Joel Lybert uppger att den kommer att få väggar av betongelement och att ljudet från pumparna därför kommer att effektivt avskärmas. En annan placering av pumpstationen skulle innebära en kostsam ändring av ledningsdragningen i Åker, uppger han.

Att bara elda för värme är slöseri med bränsle. Det är också slöseri att elda bara för att göra el. Bra energieffektivitet får man bara  genom att göra både el och värme. Då minskar koldioxidutsläppen mest och ekonomin blir bäst.

Jag menar därför att projektet är bra under förutsättning att inte ledningsförlusterna blir för stora. Om kraftvärmeverket betraktas som en del i ett uppvärmningssystem så kan bränsleutnyttjandet bli 2-3 ggr bättre än vid förbränning i en ren värmepanna (som Sevabs vid P10 eller Sandåsas i Åker). Detta under förutsättning att elen används för uppvärmning genom värmepumpar.

Sevab är inte de enda som ersätter värmepannor med kraftvärme. Söderenergi har satt sitt verk i Södertälje i drift och många andra energibolag har också gjort det eller planerar för det.

En statlig utredning, den s k TPA-utredningen, om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten pågår. Om direktiven genomförs så kan fjärrvärmenäten komma att fungera som elnäten genom vilka konkurrerande leverantörer får distribuera sin produktion. Kanske kan då även då Åkers Sweden bli intresserade av att ta till vara en del av de 60 GWh/år spillvärme deras verksamhet (i högkonjunktur) ger. Idag går denna värme dels ut i luften och dels i Visnaren. Isen blir osäker men badvattnet varmare. Sevab försökte intressera Åkers Sweden för detta för ca 10 år sedan, men utan resultat. Det skulle bli en ännu större miljövinst, men investeringskostnader för värmepumpar och ombyggnad av processutrustning kan bli hög.

/Per Wedlin

Kommundelsrådet diskuterar Sandåsa Timbers expansion i Forsåker

lördag, april 10th, 2010

Tisdag den 13 april kl 19.00 har kommundelsrådet i Åkers styckebruk möte i Folkets hus.  Mötet är öppet för alla intresserade.

Ungefär kl 19.45 kommer Sandåsa Timbers  sågverk i Forsa att diskuteras. Några av de boende i Forsa och företagets representanter kommer att ge sin syn.

Sandåsa har utan bygglov expanderat sitt industriområde in på grannfastigheten Forsåker (Åkers styckebruk 2:1) och där anlagt ett upplag för timmer och biobränsle. Forsåker, som är en jordbruksfastighet, köptes 2008 privat av företagets VD respektive miljöchef. De söker nu i efterhand bygglov för anläggningen som omfattar ca 2 ha. Se ansökan här (pdf,1,7 MB)

Några av de boende i det angränsande Forsa villaområde har motsatt sig expansionen. Läs yttrandet till Plan- och byggnämnden i Strängnäs kommun här (pdf, 2,7 MB).

Sandåsa skrev i sin ansökan om miljötillstånd 2001-01-15: ”Någon utökning av markområde utanför nuvarande sågverksområde kommer ej att ske.” Med det ursprungliga sågverksområdet avses fastigheten Åkers styckebruk 1:32. Miljötillståndet utfärdat av länsstyrelsen i Södermanlands län 2004-12-21  omfattar också bara verksamhet på denna fastighet.

Plan- och bygglagen 2 kap. 1 § föreskriver: ”Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.” Är det en från allmän synpunkt god hushållning att använda Forsåker för industri eller är det bättre hushållning att Forsåker får förbli det tätortsnära rekreationsområde det hittills varit?