Posts Tagged ‘Åkers Sweden’

Video från Green Cargos transport av vals den 5 juni 2012

måndag, januari 25th, 2016

Här är en 50 sekunder lång video av Green Cargos tåg med last av en vals på väg ut från bangården i Åkers styckebruk.

 

/PW

Fjärrvärmeledning från Strängnäs till Åker och Mariefred

måndag, maj 24th, 2010

Sevab har fattat ett investeringsbeslut om att förbinda fjärrvärmenäten med en ledning  Strängnäs – Åkers styckebruk –  Mariefred. Projektet är kostnadsberäknat till 92 miljoner. Den viktigaste anledningen till att förbinda näten är att bättre kunna utnyttja kraftvärmeverket i Strängnäs, säger Sevabs fjärrvärmechef Joel Lybert. Allt skall vara klart i april 2011.

I en första etapp  förbinds underleverantören Sandåsa Timbers panna i Åker med nätet i Mariefred. Det arbetet påbörjas i augusti och beräknas vara klart i oktober 2010. Intresset för fjärrvärme i Mariefred är mycket stort, bl a kommer Gripsholmsvikens konferenscenter att anslutas, säger Joel Lybert. Den mobila pannan på 2 MW vid vårdcentralen kommer ändå att finnas kvar och kanske kompletteras med en 3 MW oljeeldad del för att klara toppeffekten kalla vinterdagar. Pannan kommer dock att flyttas för att bereda plats för en planerad väg till en ny idrottsplats.

Den avslutande etappen beräknas påbörjas direkt efter den första etappen och beräknas vara klar i april 2011. Då kan kraftvärmeverket i Strängnäs leverera värme till både Åker och Mariefred. Det kan leverera 27 MW fjärrvärme enligt Sevabs uppgifter, men detta räcker inte till hela nätet på vintern när fler blir anslutna i Mariefred. Då används även pannan vid gamla P10, som kan leverera 12 MW och den mobila pannan i Mariefred.  Sevab har också avtal om att disponera upp till 3 MW av Sandåsas panna, som totalt är på 8 MW. Den nya ledningen kan ge möjlighet för Sevab att sommartid leverera värme till Sandåsas virkestorkar. Det är dock osäkert om temperaturen i nätet räcker för att värma torkarna.

Sevab har sökt strandskyddsdispens och bygglov för en 80 kvm stor pumpstation i Forsa på östra sidan om Råckstaån. Joel Lybert uppger att den kommer att få väggar av betongelement och att ljudet från pumparna därför kommer att effektivt avskärmas. En annan placering av pumpstationen skulle innebära en kostsam ändring av ledningsdragningen i Åker, uppger han.

Att bara elda för värme är slöseri med bränsle. Det är också slöseri att elda bara för att göra el. Bra energieffektivitet får man bara  genom att göra både el och värme. Då minskar koldioxidutsläppen mest och ekonomin blir bäst.

Jag menar därför att projektet är bra under förutsättning att inte ledningsförlusterna blir för stora. Om kraftvärmeverket betraktas som en del i ett uppvärmningssystem så kan bränsleutnyttjandet bli 2-3 ggr bättre än vid förbränning i en ren värmepanna (som Sevabs vid P10 eller Sandåsas i Åker). Detta under förutsättning att elen används för uppvärmning genom värmepumpar.

Sevab är inte de enda som ersätter värmepannor med kraftvärme. Söderenergi har satt sitt verk i Södertälje i drift och många andra energibolag har också gjort det eller planerar för det.

En statlig utredning, den s k TPA-utredningen, om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten pågår. Om direktiven genomförs så kan fjärrvärmenäten komma att fungera som elnäten genom vilka konkurrerande leverantörer får distribuera sin produktion. Kanske kan då även då Åkers Sweden bli intresserade av att ta till vara en del av de 60 GWh/år spillvärme deras verksamhet (i högkonjunktur) ger. Idag går denna värme dels ut i luften och dels i Visnaren. Isen blir osäker men badvattnet varmare. Sevab försökte intressera Åkers Sweden för detta för ca 10 år sedan, men utan resultat. Det skulle bli en ännu större miljövinst, men investeringskostnader för värmepumpar och ombyggnad av processutrustning kan bli hög.

/Per Wedlin