Gamle Opossum drömmer sig tillbaka

Gamle Opossum  manar ”Upp till kamp för Åkers skull” i en insändare i gårdagens Strengnäs tidning.  Rubriken framkallar en  bild av arbetare som cyklar med unicaboxar på pakethållarna till industrierna. En brukspatron som styr i allians med facket och socialdemokraterna.  Röda fanor framför Folkets hus på första maj. Bredvid ligger Konsum.

Men detta samhälle existerar inte mer ,  i alla fall inte i den expansiva Stockholmsregionen som Åker numera tillhör. 1200 av Åkers invånare pendlar ut varje dag. Bara en liten del av invånarna arbetar i samhället. Detta är inte unikt för Åker. Transsporter av gods och personer ökar i förhållandet till varuproduktionen. Arbetskraftens genomsnittliga resväg ökar.  Inköp görs ofta i handelscentrum med stora butiker på arbetsorten eller på hemväg till bostadsorten. Svealandsbanan, invigd 1997, och ombyggnad av E20 till motorväg strax därefter har möjliggjort bosättning i Mariefred och Åker för den som arbetar i Stockholm.

The ”economy of scale” skapar också större produktionsenheter för råvaror och industriprodukter i mogen fas.  Företag konsolideras. Små anläggningar läggs ner och nya större byggs som ger lägre produktionskostnader. Stora ytor behövs.

Mariefred har i denna omvandling utvecklats som en attraktiv bostadsort. Bebyggelsen har växt och omfattar numera också Marielund. Översiktsplaner och detaljplaner görs som visar bebyggelse från Mariefred – Läggesta – Hedlandet. Nya bostäder på gränsen mellan Strängnäs kommun och Nykvarns kommun har också uppförts. Läggesta var  1880-1980 närmast ett tabu för bebyggelse. Nu är Läggesta det nav som södra Strängnäs kommun växer kring. Mark är planlagd för kommersiell service vid Läggesta station.

Åker skulle också med. Det utvecklades ideer för att bygga Åker mot Läggesta. Åker skulle ingå i ett bebyggelsetråk med Mariefred. Vid Råckstaån gjordes mera detaljerade planer för ett nytt bostadsområde, Brobyholm. Vid Visnarstranden skulle också ny bostadsbebyggelse anläggas – ett ”Åkers sjöstad”.

Tyvärr blev det inte så, då i slutet på 90-talet. Markägarbyte var en orsak men också det tankemönster som Gamle Opossum för fram och som också verkar finnas hos en del lokalt engagerade politiker. Man tror att Åkers utveckling gynnas av en okritisk inställning till de  två stora industrierna som ligger i anslutning till bostadsbebyggelsen, Åkers Sweden och Sandåsa Timber. Det är att göra både invånarna och företagen en björntjänst.

En attraktiv bostadsort och utrymmeskrävande miljöfarlig industri passar tyvärr inte ihop.  Åkers Sweden lade upp förorenade massor i centrala Åker för att det skall kunna byggas miljösäkra bostäder på det nedlagda flygfältet i Tullinge. Det signalerade oattraktiv bostadsort. Sandåsa Timber överklagade länsstyrelsens utsläppsvillkor och får stöd av Strängnäs socialdemokrater och Gamle Opossum som  skrev att de som inte trivdes skulle flytta! Oattraktiv bostadsort.

”..om man inte tycker om miljön och blir störd så finns det bra mäklare i brukssamhället!”

Gamle Opossum, insändare i Strengnäs tidning 2001.

2 Responses to “Gamle Opossum drömmer sig tillbaka”

  1. t skriver:

    Kan tyvärr inte mer än att hålla med. Om det nu är så att det stämmer att 1200 personer pendlar ut varje dag och att man sätter detta i relation till SCBs befolkningssiffra på 2730 (2005), så framgår det ganska tydligt att lokal sysselsättning i miljöstörande industri knappast kan användas som argument för att riskera boendemiljön för pendlarna.

    Man kan tycka vad man vill om pendlingsfenomenet men det är med all säkerhet här för att stanna. Därför är det viktigt att göra orten attraktiv för de som söker boende i Mälardalen, och givetvis även för de som redan bor där. Men på något outgrundligt sätt verkar inte kommunen se utvecklingsmöjligheterna som Åkers Styckebruk har, utan man låter vissa företag härja fritt oavsett vilka konsekvenser det för med sig.

  2. t skriver:

    Såg nyss i SCBs statistik att antalet lokalt arbetande, dvs inklusive de som pendlar in, är 850 st fördelade på 85 arbetsplatser, dvs där inkluderas ävende som arbetar med barn/skolor, vård/omsorg, affärer mm.