Archive for april, 2010

Gamle Opossum drömmer sig tillbaka

torsdag, april 15th, 2010

Gamle Opossum  manar ”Upp till kamp för Åkers skull” i en insändare i gårdagens Strengnäs tidning.  Rubriken framkallar en  bild av arbetare som cyklar med unicaboxar på pakethållarna till industrierna. En brukspatron som styr i allians med facket och socialdemokraterna.  Röda fanor framför Folkets hus på första maj. Bredvid ligger Konsum.

Men detta samhälle existerar inte mer ,  i alla fall inte i den expansiva Stockholmsregionen som Åker numera tillhör. 1200 av Åkers invånare pendlar ut varje dag. Bara en liten del av invånarna arbetar i samhället. Detta är inte unikt för Åker. Transsporter av gods och personer ökar i förhållandet till varuproduktionen. Arbetskraftens genomsnittliga resväg ökar.  Inköp görs ofta i handelscentrum med stora butiker på arbetsorten eller på hemväg till bostadsorten. Svealandsbanan, invigd 1997, och ombyggnad av E20 till motorväg strax därefter har möjliggjort bosättning i Mariefred och Åker för den som arbetar i Stockholm.

The ”economy of scale” skapar också större produktionsenheter för råvaror och industriprodukter i mogen fas.  Företag konsolideras. Små anläggningar läggs ner och nya större byggs som ger lägre produktionskostnader. Stora ytor behövs.

Mariefred har i denna omvandling utvecklats som en attraktiv bostadsort. Bebyggelsen har växt och omfattar numera också Marielund. Översiktsplaner och detaljplaner görs som visar bebyggelse från Mariefred – Läggesta – Hedlandet. Nya bostäder på gränsen mellan Strängnäs kommun och Nykvarns kommun har också uppförts. Läggesta var  1880-1980 närmast ett tabu för bebyggelse. Nu är Läggesta det nav som södra Strängnäs kommun växer kring. Mark är planlagd för kommersiell service vid Läggesta station.

Åker skulle också med. Det utvecklades ideer för att bygga Åker mot Läggesta. Åker skulle ingå i ett bebyggelsetråk med Mariefred. Vid Råckstaån gjordes mera detaljerade planer för ett nytt bostadsområde, Brobyholm. Vid Visnarstranden skulle också ny bostadsbebyggelse anläggas – ett ”Åkers sjöstad”.

Tyvärr blev det inte så, då i slutet på 90-talet. Markägarbyte var en orsak men också det tankemönster som Gamle Opossum för fram och som också verkar finnas hos en del lokalt engagerade politiker. Man tror att Åkers utveckling gynnas av en okritisk inställning till de  två stora industrierna som ligger i anslutning till bostadsbebyggelsen, Åkers Sweden och Sandåsa Timber. Det är att göra både invånarna och företagen en björntjänst.

En attraktiv bostadsort och utrymmeskrävande miljöfarlig industri passar tyvärr inte ihop.  Åkers Sweden lade upp förorenade massor i centrala Åker för att det skall kunna byggas miljösäkra bostäder på det nedlagda flygfältet i Tullinge. Det signalerade oattraktiv bostadsort. Sandåsa Timber överklagade länsstyrelsens utsläppsvillkor och får stöd av Strängnäs socialdemokrater och Gamle Opossum som  skrev att de som inte trivdes skulle flytta! Oattraktiv bostadsort.

”..om man inte tycker om miljön och blir störd så finns det bra mäklare i brukssamhället!”

Gamle Opossum, insändare i Strengnäs tidning 2001.

Åkers framtid – lokalrevyer?

måndag, april 12th, 2010

I dagens Strengnäs tidning kan man läsa att det finns en stark framtidstro i Åker. Föreningen Åkersrevyn spelar nya föreställningar av revyn ”Flykten från hemmet”. Men räcker lokalrevyer och Föreningen Åkers framtids arrangemang (bl a Åkersdagen) för att  vitalisera Åker? Behövs kanske en ny inriktning för samhället – annat som en industriort med billiga bostäder?

Kommundelsrådet diskuterar Sandåsa Timbers expansion i Forsåker

lördag, april 10th, 2010

Tisdag den 13 april kl 19.00 har kommundelsrådet i Åkers styckebruk möte i Folkets hus.  Mötet är öppet för alla intresserade.

Ungefär kl 19.45 kommer Sandåsa Timbers  sågverk i Forsa att diskuteras. Några av de boende i Forsa och företagets representanter kommer att ge sin syn.

Sandåsa har utan bygglov expanderat sitt industriområde in på grannfastigheten Forsåker (Åkers styckebruk 2:1) och där anlagt ett upplag för timmer och biobränsle. Forsåker, som är en jordbruksfastighet, köptes 2008 privat av företagets VD respektive miljöchef. De söker nu i efterhand bygglov för anläggningen som omfattar ca 2 ha. Se ansökan här (pdf,1,7 MB)

Några av de boende i det angränsande Forsa villaområde har motsatt sig expansionen. Läs yttrandet till Plan- och byggnämnden i Strängnäs kommun här (pdf, 2,7 MB).

Sandåsa skrev i sin ansökan om miljötillstånd 2001-01-15: ”Någon utökning av markområde utanför nuvarande sågverksområde kommer ej att ske.” Med det ursprungliga sågverksområdet avses fastigheten Åkers styckebruk 1:32. Miljötillståndet utfärdat av länsstyrelsen i Södermanlands län 2004-12-21  omfattar också bara verksamhet på denna fastighet.

Plan- och bygglagen 2 kap. 1 § föreskriver: ”Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.” Är det en från allmän synpunkt god hushållning att använda Forsåker för industri eller är det bättre hushållning att Forsåker får förbli det tätortsnära rekreationsområde det hittills varit?

Välkommen till Åker utveckling

onsdag, april 7th, 2010

Hej!

Detta är en blogg där vi kommer att skriva och lägga upp dokument som berör Åkers styckebruk.

Arken Arkitekters idéskiss för en strukturplan Åkers styckebruk-Läggesta-Mariefred

Bilden visar en del av en idéskiss för en strukturplan för Åkers styckebruk – Läggesta – Mariefred. Den gjordes 1998 av Arken Arkitekter och kom  senare att ingå i rapporten ”Det är möjligt” (sid 22) som publicerades av Länsstyrelsen i Södermanlands län. Hela boken kan laddas ner här

Arken gjorde flera skisser, bl a Brobyholm vid Råckstaån – en ”Å-stad”.  Dessa finns på http://www.arken-se-arkitekter.se/mariefred_planer.shtml